Werkwijze

B.I.M. METHODE

L&O Architecten is een ambitieus en modern architectenbureau dat tijdens het gehele bouwproces gebruik maakt van een uniek 3D project beheer methode.Deze methode maakt het mogelijk alle projectgegevens te verzamelen in één centraal Bouw Informatie Model (BIM).

Dit model vormt een platform waarbinnen alle betrokken partijen met elkaar communiceren.Bouwprojecten worden inzichtelijk en het voorbereiding- en uitvoeringsproces beheersbaar. Dit leidt tot betere gebouwen, minder bouwfouten en structureel lagere bouwkosten. L&O Architecten verzorgt het complete ontwerp, de bouwvoorbereiding en de uitvoeringsbegeleiding volgens een complete projectbenadering.

De kracht van het bureau is dat jarenlange ervaring wordt gecombineerd met moderne 3D ontwerpsystematiek en visualisatietechniek.De ontwerpen worden met behulp van 3D-presentaties en animaties goed inzichtelijk voor particulieren, bedrijven, ontwikkelaars beleggers en overheid.

BOUW PROCES
Een bouwproces is, ongeacht de omvang van het project, globaal in 7 stappen te verdelen .

Formuleren uitgangspunten

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek worden uw wensen en eisen geïnventariseerd en vastgelegd in een aantal uitgangspunten. U kunt verschillende ontwerpen van ons bureau inzien, we vertellen over onze werkwijze en wat wij voor u kunnen betekenen. Aan de hand van uw wensen kunnen wij u een kostenindicatie geven en bekijken we of de wensen passen binnen het beschikbare budget. Belangrijk is dat u als klant de keuze heeft in wat wij voor u doen.

Voorlopig Ontwerp / praatplan

Nadat u heeft besloten om samen met ons uw bouwplan te gaan realiseren wordt aan de hand van schetsen, modellen en varianten het plan vorm gegeven. Het voorlopig ontwerp met eventuele varianten zal met u worden besproken en worden getoetst aan het budget.

Definitief Ontwerp

Na uw goedkeuring zal een definitief ontwerp met de definitieve verschijningsvorm, materialisatie en maarvoering. Het plan zal worden getoetst aan het geldende bestemmingsplan en de daarbijbehorende welstandsnota. Medewerking kan aan de gemeente worden gevraagd, eventuele bezwaren kunnen zo in een vroegtijdig stadium worden weggenomen.

Bouwvergunningsfase

In de bouwvergunningsfase wordt het plan zowel esthetisch als technisch verder uitgewerkt. De aanvraag voor de bouwvergunning wordt opgesteld en aangevuld met een toetsing van het Bouwbesluit, een EPN-berekening, een statische berekening en/of bodemonderzoek/sondering kan uw bouwaanvraag worden ingediend. Tevens wordt hierbij rekening gehouden met het aanvragen van eventueel andere benodigde vergunningen en/of rapporten.

Bestek / Technische Omschrijving

Nadat de bouwvergunning is aangevraagd wordt het plan verder uitgewerkt in de vorm van bestektekeningen en bestek of technische omschrijving. Hierin staat welke materialen op welke plaats, onder welke garanties en omstandigheden moeten worden aangebracht. Ook de afwerking en detaillering zal hierin duidelijk worden omschreven. De gegevens worden door de aannemer(s) gebruikt om te calculeren en het voorkomt dat u bij verschillende prijsaanbiedingen appels met peren vergelijkt.Het geeft u zekerheid dat wat u in gedachten heeft ook werkelijk zal worden gerealiseerd.

Zoeken van uitvoerende partijen

Wij adviseren en helpen u bij het selecteren van de aannemers en onderaannemers. De geselecteerde partijen stellen aan de hand van het bestek en bestektekeningen een calculatie op die door ons vakkundig worden gecontroleerd en beoordeeld. Na overeenstemming over de aanneemsom wordt door opdrachtgever en aannemer een overeenkomst ondertekend en kan de bouw beginnen.

Begeleiding tijdens de bouw

Tijdens het bouwen moeten de verschillende partijen en onderdelen op elkaar moeten worden afgestemd. Bouwbegeleiding biedt u hierbij een helpende hand. Wij zullen in overleg met u aanvullende uitvoeringstekeningen maken en begeleiden, controleren en bewaken het budget, de materiaalkeuze, de planning, het meer- en minderwerk, de onderaannemers en/of leveranciers tijdens de bouw. Als de uitvoering gereed is wordt samen met u het gebouw

Opgeleverd. Het gebouw kan dan in gebruik worden genomen met een resultaat zoals u het in gedachten had.

L&O ARCHITECTEN

Contact

AdresEibergsestraat 112, 7481 HN Haaksbergen Telefoon053 5722087 Emailinfo@lo-architecten.nl
© Copyright 2021 - L&O Architecten