Heb ik een bouwvergunning nodig

Welke bouwwerken bouwvergunningsvrij zijn, een lichte of reguliere bouwvergunningprocedure moeten doorlopen is in de wet vastgelegd. Daarbij zijn een aantal voorwaarden van belang. Deze hebben te maken met de afmeting en de plaats van het bouwwerk. Zo mag bijvoorbeeld het zij- of achtererf van een woning niet voor meer dan de helft bebouwd zijn. Een dakkapel of dakraam moet ten minste 0,5 meter van de dakrand liggen. Verder mag aan de voorkant en bij hoekwoningen ook aan de zijkant van de woning niet zo snel vergunningsvrij gebouwd worden dan aan de achterkant.Ook staat in de Woningwet omschreven welke gegevens moeten worden verstrekt bij de aanvraag van een bouwvergunning. Het bouwplan wordt getoetst op de volgende aspecten:

  • voorschriften van stedenbouwkundige aard;
  • bestemmingsplan;
  • welstandscriteria;
  • bouwtechnische eisen (het BouwBesluit);
  • gebruiksbepalingen.

De bouwtechnische eisen in het ‘Bouwbesluit’ zijn verdeeld over de rubrieken veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid.Op ‘Bouwvergunningen Online’ van het Ministerie van VROM kunt u een snelle toets uitvoeren om te zien of u een vergunning nodig heeft. Daarnaast kan de gemeente u nader informeren over de plaatselijke eisen uit het bestemmingsplan en de gevolgen voor uw situatie.

Heb ik nog andere vergunningen nodig

Naast een eventuele bouwvergunning is het mogelijk dat u nog andere vergunningen nodig heeft. Dit kan het beste bij de gemeente zelf worden nagegaan. Voorbeelden van andere vergunningen zijn:- sloopvergunning-monumentenvergunning- milieuvergunning- gebruiksvergunning-kapvergunning- inrit- of uitritvergunning- steigervergunning.

Wat is een bestemmingsplan

Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in een bepaalde gemeente mag gebeuren. Of er in een gebied bijvoorbeeld een sportcomplex of een camping mag komen. Er staat ook in waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen. Het bestemmingsplan geldt zowel voor burgers, bedrijven als voor de gemeente zelf. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden vrijstelling verlenen.

Wat doet de welstand commissie

De welstandscommissie beoordeelt namens de gemeente of een bouwplan architectonisch past in de omgeving. De gemeente legt in een welstandsnota zo concreet mogelijk vast welke welstandscriteria gelden voor de verschillende delen van de gemeente.Als u vergunningsvrij mag bouwen, hoeft u niet te voldoen aan de criteria uit de welstandsnota. Er geldt dan wel dat uw bouwplan niet sterk mag afwijken van de redelijke eisen van welstand. Als u iets bijzonders wilt bouwen, is het dus raadzaam eerst contact op te nemen met de gemeente en te controleren of uw bouwplan past binnen de welstandsnota. Heeft u wel een bouwvergunning nodig, dan wordt uw bouwplan door de gemeente getoetst aan de welstandsnota.

Kunnen buren bezwaar maken

Als u gaat (ver)bouwen moet u ook rekening houden met uw buren. Buren hebben een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar, bijvoorbeeld voor het maken van een afscheiding tussen uw grond en die van uw buren. Het is altijd raadzaam eerst met uw buren te overleggen voordat u begint met bouwen, of u nu met of zonder bouwvergunning bouwt. U bent zelf verantwoordelijk voor overeenstemming met uw buren. De gemeente controleert dit niet, ook niet als u een bouwvergunning heeft aangevraagd.

Hoe lang duurt een bouwaanvraag

Bij een licht-bouwvergunningplichtig bouwwerk moet de gemeente binnen zes weken laten weten of u toestemming heeft om te bouwen of niet. Bij een aanvraag voor een reguliere bouwvergunning moet de gemeente binnen twaalf weken uitsluitsel geven. Deze termijn kan eenmaal worden verlengd met nog eens zes weken. Dit wordt u tijdig gemeld. De termijn begint te lopen op de dag dat de gemeente de aanvraag om bouwvergunning ontvangt.Door middel van een ‘artikel-19 procedure’ kan vrijstelling worden gevraagd voor bouwplannen die afwijken van het bestemmingsplan. De artikel 19-procedure is er in een ‘zware’ en een ‘lichte’ vorm.

Wat kost een bouwvergunning

Voor het behandelen van de aanvraag voor een bouwvergunning brengt de gemeente kosten (leges) in rekening. Hiervoor gelden geen landelijke regels; de hoogte van de leges is per gemeente en per vergunningaanvraag verschillend. De meeste gemeenten hanteren een percentage van de bouwsom. De leges die de gemeente mag vragen staan in de gemeentelijke legesverordening. Deze kunt u bij de gemeente opvragen of inzien.